Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hírlevél feliratkozás promóciós szabályzat december 2021

Nestlé Baby&me hírlevél feliratkozás ösztönzés promóciós szabályzat


2021.12.01. 10:00-tól 2021.12.31. 23:59-ig tartó online nyereményjátékhoz

A Nyereményjáték kiírója: Nestlé Hungária Kft. (továbbiakban „Kiíró”) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

A játék időtartama:

2021. december 01. 10:00 - 2021. december 31. 23:59

A sorsolás időpontja, helyszíne: 2022. 01. 11. - feat. Kft., 1013 Budapest Pauler u 11. 2.em.

A sorsolás a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.


A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Játékos csak abban az esetben lehet esélyes a nyereményre, ha a lent részletezett pályázati módok bármelyikének eredményeként megadta a szükséges személyes adatait, illetve kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az email címére a Nestlé Baby&me hírleveleket küldhessen. A játékban való részvétellel a játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot és a játék adatkezelési feltételeit.  

Pályázati mód #1:

2021. december 1. 10:00 - 2021. december 31. 23:59 között az alábbi Facebook poszton belül megadja, nevét, email címét, illetve a posztban megadott módon kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az email címére a Nestlé Baby&me hírleveleket küldhessen. 

A poszt szövege:

Úton van a baba, vagy esetleg már a karodban tartod és kezd elhatalmasodni rajtad a tanácstalanság? Ne aggódj, ez teljesen normális. Személyre szabott hírleveleinkben a kisbabád életkorához illeszkedő, hasznos cikkekkel, letölthető anyagokkal és exkluzív ajánlatokkal várunk. A feliratkozók között 100 db, egyenként 5.000 Ft értékű Brendon vásárlási utalványt sorsolunk ki! Iratkozz fel te is!

Promóciós időszak: 2021. december 1. 10:00 - 2021. december 31. 23:59

Játékszabályzat: https://www.nestlebaba.hu/hirlevel-feliratkozas-osztonzes-promocios-szab...

 

Pályázati mód #2:

 

2021. december 1. 10:00 - 2021. december 31. 23:59 között az alábbi weboldalon megadja vezetéknevét, utónevét, email címét, szülői státuszát, gyermeke születésének idejét, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az email címére a Nestlé Baby&me hírleveleket küldhessen. 

Weboldal: https://www.nestlebaba.hu/hirlevelfeliratkozas

 

Nyeremények

A 2021. december 1. 10:00 - 2021. december 31. 23:59 időszakban pályázó játékosok között 100 db játékost sorsolunk, akik egyenként 1 db 5.000 Ft értékű Brendon vásárlási utalványt nyernek. A vásárlási utalvány érvényességi ideje a vásárlástól számított 2 év.


Egy játékos egy érvényes pályázattal jogosult a játékban részt venni. A pályázat érvényessége szempontjából az az időpont irányadó, amikor a Hírlevél feliratkozás a Kiíró rendszerében rögzítésre kerül.

A nyeremény készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozható. A nyeremény utáni adófizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

A Kiíró 100 fő nyertes Játékost és minden egyes szerencsés nyertes mellé 1 fő tartaléknyertest sorsol. A nyertesekkel és a tartaléknyertesekkel a sorsolás sorrendjében vesszük fel a kapcsolatot. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

 

Részvételi feltételek:


A játékban kizárólag 18 éven felüli, cselekvőképes, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt.

A játékból ki vannak zárva a Nestlé Hungária Kft., valamint a feat. Kft. dolgozói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Kiíró a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, illetve egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.


Nyertesek értesítése:


A Kiíró a sorsolást követően, legkésőbb 2022.01.12-én értesíti a nyertes Játékosokat email címükön keresztül (” Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A Nyertes az Értesítést követően elektronikus (email) úton kapja meg a Nyereményt. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítést követő 3 munkanapon belül nem reagál, úgy a helyébe tartaléknyertes lép.

Az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Kiíró érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • Kiíró, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (teljes név, Facebook ID, e-mail cím) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
  • a promóció lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vegyen igénybe; és
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését
  • tudomásul veszik, hogy Kiíró a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra – ide nem értve a direkt marketing célú adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulásukat - nem kezeli és nem dolgozza fel.

 

A játékosnak az adó-nyilvántartási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatait 6 évig őrzi meg a Kiíró.

Adatfeldolgozó: feat. Kft., 1013 Budapest Pauler u. 11. 2.em, Tel.: +36 20-256-72-15       E-mail: hello@feat.agency

A Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) címén vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

b) személyes adatai helyesbítését, és

c) személyes adatai törlését (zárolását).

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: Data Protectionn Officer (Adatvédelmi tisztviselő) részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.:9

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

Amennyiben a Játékos adatai törlését, illetve a direkt markeitng célú adatkezeléshez adott hozzájárulását a nyeremény átadásáig visszavonja, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

Kiíró a beküldött pályázat alapján nyereményre jogosult személynek a pályázat beküldőjét tekinti. A pályázatok tulajdonjoga tekintetében felmerült viták esetére Kiíró nem vállal felelősséget.

Egyéb rendelkezések:

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékbanaló részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsoláson és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A szabályzat a Játék ideje alatt a www.nestlebaba.hu weboldalon érhető el.

A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal.

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.

Kiíró kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Kiíró részére történik.

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Játékos a játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési feltételeket.

További információk a Nestlé Fogyasztói Szolgálatánál kérhetők

Telefon: +36 80 442 881 (ingyenesen hívható telefonszám)

Email: info@hu.nestle.com
 

Budapest, 2021.11.10.


 

Nestlé Hungária Kft.


 

Kiíró


 

Keresés

Nem találod, amit keresel?
what you are looking for?

Try our new smart question engine. We'll always have something for you.

Úgy tűnik, már regisztrált felhasználó vagy

Jelentkezz be, hogy élvezhesd a Nestlé Baba Közösség tagjainak szóló előnyöket! Kattints ide a bejelentkezéshez!