Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Minden 3. mágneses képkeretet nyer!" Promóciós Szabályzat

WWW.NESTLEBABA.HU WEBOLDAL

„Csatlakozz, és nyerj” JÁTÉK

 

A Nestlé Hungária Kft. azzal a céllal hozta létre oldalát, hogy edukációs anyagai által segítséget nyújtson a babát tervező, váró és kisgyermekkel rendelkező szülők számára. Olyan változatos cikkekkel, receptekkel, termékleírásokkal és eszközökkel várjuk a felhasználókat, melyek választ adnak sok felmerülő kérdésre.

 

A Felhasználási Feltételekkel ellentétes magatartást folytatni és tartalmakat megjeleníteni tilos.

 

A Felhasználási Feltételek módosításának jogát fenntartjuk.

 

Az oldal látogatóinak személyiségi jogait a Nestlé Hungária Kft. tiszteletben tartja, ezért a látogatóknak az oldalon megosztott személyes adataira a Nestlé Adatvédelmi irányelve (https://www.nestlebaba.hu/felhasznalasi-feltetelek) vonatkozik.

 

„Csatlakozz, és nyerj” Játékunk Részvételi és Adatkezelési Szabályzata

 

1. A Promóció szervezője

A „Csatlakozz, és nyerj” promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) („Szervező”).

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.) (”Lebonyolító”) látja el.

 

2. A Promócióban való részvétel feltételei

A Promócióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (”Felhasználó”) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt

 a www.nestlebaba.hu oldalon regisztrál, és ennek során megadja a következő adatait:

Vezetéknév*

Keresztnév*

E-mail cím*

Gyermek (várható) születési ideje és neme*

 

A Felhasználók a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból.

Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Felhasználók által regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be a Promócióba. Amennyiben a Felhasználó nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a kal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 2 hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Promócióból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Cereal Partners Hungária Kft., valamint a Promóció szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3. A Promóció időtartama

A Promóció 2019. július 1-én 00:00-kor kezdődik és visszavonásig tart.

 

4. A Promóció menete

A Promóció lényege, hogy a www.nestlebaba.hu oldalon regisztrálók közül minden 3. érvényesen regisztráló Felhasználó ajándékra  jogosult.

A Promócióban mindazok részt vesznek, akik a Promóció időtartama alatt érvényesen regisztrálnak a www.nestlebaba.hu weboldalon.

 

5. Nyeremények, nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A Promóció során minden 3. regisztráló, aki egyéb tekintetben megfelel a fent rögzített feltételeknek, garantált ajándékra jogosult. A garantált ajándék 1 db Nestlé BEBA Junior mágneses képkeret., valamint 1 db 4 évszakos hozzátáplálási hűtőmágnes.

Az ajándék  másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

Lebonyolító legkésőbb a regisztráció napját követő harmadik munkanapon értesíti a Felhasználót a regisztrációja során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben (”Értesítés”). A nyertes Felhasználó a nestlebaba@hpsdigital.hu e-mail címen köteles az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint az ajándék kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi kézbesítési cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a részére az ajándék nem kerül átadásra.

Az ajándék  postai úton kerül kézbesítésre, illetve a Felhasználó kérésére személyesen is átvehető a Lebonyolító értesítési címén (1054 Budapest, Hold utca 27.). Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

Szervező kizárja a Promócióból azt a Regisztrációt, amelyre nézve az azt beküldő Felhasználó részére az ajándékot  azért nem lehet kézbesíteni, mert a  regisztráció során vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a regisztráló Felhasználó egyéb okból nem felel meg a jelen Promóciós szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. Adózás

Az ajándékokhoz  tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az ajándékok  kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

 

7. Információ a Promócióról

A résztvevők a Promócióval és az ajándékkal kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a nestlebaba@hpsdigital.hu e-mail címre vagy a HPS Experience Kft. 1054 Budapest, Hold utca 27. postai címére írhatnak.

 

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Promócióval összefüggésben, a Promóció időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, illetve az ajándék átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a Promóció lebonyolításában részt vevő személyek a yPromóció lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

Tudomásul veszi, hogy Szervező a Felhasználók adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a Promócióban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni;

A Felhasználók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Felhasználási feltételek minden rendelkezését.

Szervező a promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatokat a promóció lebonyolítását követően törli.

Az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatait 6 évig őrzi meg. Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

A megadott adatok kezelője a Nestlé Hungária Kft., mint adatkezelő.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a HPS Experience Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozóval az alábbi elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat:

Email: nestlebaba@hpsdigital.hu

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 27.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: HPS Experience Kft. 1054 Budapest, Hold utca 27. címén vagy a nestlebaba@hpsdigital.hu e-mail címen. Ezenkívül a Felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Felhasználó lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

9. Vegyes rendelkezések

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Felhasználó ilyen igényét jogszabályi keretek között az ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a Felhasználó  az ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

Ha a Felhasználó a Promóció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A jelen Promócióra és Promóciószabályzatra a magyar jog irányadó.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit tartalmazó jelen Promóciószabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Frissítve: 2019.06.01.

Keresés

Még mindig nem találod
amit keresel?

Próbáld ki új keresőnket. Mindig nyújtunk valami újat Neked.