Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Cikk megosztása
X

NESTLÉ Tej- és gabonapépek nyereményjáték 2020. december

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

2020.12.07.-13.-ig tartó Facebook üzenőfali nyereményjátékhoz

2020/12/07 15:40

A Nyereményjáték kiírója: Nestlé Hungária Kft. (továbbiakban „Kiíró”) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

A játék időtartama:

2020. december 07. 10.00 – 2020. december 13. 23:59

A sorsolás időpontja, helyszíne: 2020. december 14. 15:00 feat. Kft., 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C

A sorsolás a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Játékos csak abban az esetben lehet esélyes a nyereményre, ha kommentben teljesíti a https://www.facebook.com/nestlebaba/ oldalon kiírt feladatot.

 

A helyesnek és érvényesnek minősített válaszok megítélésében a Kiíró döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni.

 

A poszt szövege:

 

Mihez járul hozzá a Nestlé tej- és gabonapépekben is megtalálható A-, C-, D-VITAMIN és CINK?

A) Segítenek elkerülni, hogy az étkezésben válogatósak legyenek a gyermekek.

B) Segítenek, hogy babád jobban aludjon éjszakánként.

C) Hozzájárulnak a gyermekek immunrendszerének megfelelő működéséhez.

A helyes válasz betűjelét írd meg kommentben a poszt alatt! 
A helyesen válaszolók közül 3 szerencsés kommentelőt kisorsolunk, akik fejenként 1 db Nestlé tej- és gabonapép termékcsomagot nyernek! 

Játék időtartama: 2020. december 07. – december 13. 
Sorsolás időpontja: 2020. december 14.
Játékszabály: link 

A hozzátáplálás megkezdésére vonatkozóan kérdezd orvosod, védőnőd. A változatos és kiegyensúlyozott étrend, valamint az egészséges életmód nélkülözhetetlen az egészség megőrzéséhez.

 

Nyeremény: Nyertesenként 1-1, összesen  3 db Nestlé tej- és gabonapép termékcsomag

1 db Nestlé tej- és gabonapép termékcsomag tartalma:

 • 1db – Stracciatellás pép
  1db – 3 gyümölcsös tejberizspép
  1db – Jó éjszakát 5 gyümölcsös tejpép
  2 db – Kekszes tejpép
  1db – 8 gabonás pép

A játékban 3 db játékost sorsolunk, akik fejenként 1 db Nestlé tej- és gabonapép termékcsomagot kapnak. A nyereményt postai úton juttatjuk el a nyertesnek.

 

Egy játékos egy érvényes pályázattal jogosult a játékban részt venni.

A játék lezárása és a sorsolás után a Lebonyolító ellenőrzi a kisorsolt játékosok pályázatát és amennyiben a játékos válasza helytelen, abban az esetben tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Kiírótól idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Kiíró jó hírnevét sértik, (ix) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Kiíró jogosult a Játékosra áthárítani. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a weboldalról kizárja.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni adófizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 

A Lebonyolító 3 fő nyertes Játékost és 3 fő tartaléknyertest sorsol. A nyertessel és a tartaléknyertessel a sorsolás sorrendjében vesszük fel a kapcsolatot. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül.

 

Részvételi feltételek:

A játékban kizárólag 18 éven felüli, cselekvőképes, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt.

A játékból ki vannak zárva a Nestlé Hungária Kft., valamint a feat. Kft. dolgozói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Kiíró a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, illetve egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

 

Nyertesek értesítése:

A Lebonyolító a sorsolást követően, legkésőbb 2020. december 14. 23:59-ig értesíti a nyertes Játékosokat Facebook üzenet formájában (”Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos az Értesítést legkésőbb 24 órán belül köteles visszaigazolni privát üzenetben és megadni a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, magyarországi lakcím és szállítási cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a helyébe tartaléknyertes lép.

Az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Kiíró érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal. A Nyereményt postai úton juttatta el a feat. Kft az adott nyertesnek a nyertes adatbeküldésétől számított 10 naptári napon belül.

 

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

 

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

 • Kiíró mint adatkezelő, és Lebonyolító mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (teljes név, Facebook ID, e-mail cím, nyertesség esetén: magyarországi kézbesítési cím, telefonszám) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • nyertesség esetén profilnevüket és Facebook profilképüket a Kiíró és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • a promóció lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vegyen igénybe; és
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését
 • tudomásul veszik, hogy Kiíró a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

 

A promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását követő fél évig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrzi meg a Kiíró.

 

Adatfeldolgozó: feat Kft., 1013 Budapest, Pauler u 11. 2.em, Tel.: +36 20-256-72-15 E-mail: hello@feat.agency

 

A Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) címén vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

 

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

b) személyes adatai helyesbítését, és

c) személyes adatai törlését (zárolását).

 

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

 

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

 

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

            Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

            Kiíró a beküldött pályázat alapján nyereményre jogosult személynek a pályázat beküldőjét tekinti. A pályázatok tulajdonjoga tekintetében felmerült viták esetére Kiíró nem vállal felelősséget.

 

Egyéb rendelkezések:

 

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

 

A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsoláson és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

 

 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A szabályzat a Játék ideje alatt a https://www.facebook.com/nestlebaba/ Facebook oldalon keresztül érhető el.

 

A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal.

 

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

Ha a Játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Kiíró kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Kiíró részére történik.

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

 

További információk a feat. Kft ügyfélszolgálatánál kérhetők.

Email: hello@feat.agency

Budapest, 2020.12.01.

Nestlé Hungária Kft.

Kiíró

Tovább

Kapcsolódó tartalom

Legyél Te is a Nestlé Baba közösségének tagja!

Szülőnek lenni egy élethosszig tartó utazás. Segítünk felkészülni, megtenni az első lépéseket és minél gondtalanabbá varázsolni ezt számodra.

 • babataplalasTudj meg többet a kicsik táplálásáról
 • nestlebaba-kalkulatorLetölthető anyagokkal várunk
 • nestle-fogyasztoi-szolgalatVálaszt kaphatsz kérdéseidre
 • Iratkozz fel személyre szabott elektronikus hírleveleinkre
Az anyukák értékelése0/5
avatar
Keresés

Nem találod, amit keresel?
what you are looking for?

Try our new smart question engine. We'll always have something for you.

Úgy tűnik, már regisztrált felhasználó vagy

Jelentkezz be, hogy élvezhesd a Nestlé Baba Közösség tagjainak szóló előnyöket! Kattints ide a bejelentkezéshez!