Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé "Téli mesekönyv" nyereményjáték Játékszabályzat

Nestlé® „TÉLI MESEKÖNYV – FŐSZEREPBEN A BABAFOTÓK” nyereményjáték

Részvételi és Adatkezelési szabályzat

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

  1. A Nestlé „TÉLI MESEKÖNYV – FŐSZEREPBEN A BABAFOTÓK” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; E-mail: info@hu.nestle.com) (a továbbiakban: ”Szervező” vagy Adatkezelő).
  2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; E-mail: nestlebaba@hpsdigital.hu) (a továbbiakban: ”Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.
  3. A Játék webprogramozási feladatait, a https://www.facebook.com/nestlebaba/ és https://m.me/nestlebaba (a továbbiakban: „Direkt Link”) linken elérhető promóciós Chatbot fejlesztését és a Játék időtartama alatti üzemeltetését, karbantartását, tartalommódosítását a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; E-mail: nestlebaba@hpsdigital.hu) (a továbbiakban: „Lebonyolító”, „Adatfeldolgozó” vagy „Fejlesztő”) látja el.

 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

  1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, jelen részvételi és adatkezelés szabályzatban („Játékszabályzat”) meghatározott kizárás alá nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

 

   1. A https://www.facebook.com/nestlebaba/ oldalon (a továbbiakban: „Facebook oldal”) elindítja a Chatbotot (az üzenetküldés gombra kattintva, vagy a Direkt Linkre navigálva) és ennek során megadja a következő adatait:
 • Vezetéknév (A Facebook adatkezelési szabályzata alapján a Chatbot automatikusan megkapja a játék kezdetén)
 • Keresztnév (A Facebook adatkezelési szabályzata alapján a Chatbot automatikusan megkapja a játék kezdetén)
 • E-mail cím, amire a mesekönyvet küldjük
 • Baba neve, ami a mesekönyv személyre szabásához szükséges
 • illetve a megfelelő kérdésnél „elfogadom” válasz küldésével elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő –Játékszabályban írtak szerinti – kezeléséhez (”Regisztráció”).
   1. A beküldött képek, adatok utólag nem szerkeszthetőek, módosíthatóak. Egy Játékos több mesekönyvet is készíthet.
   2. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani.
   3. Résztvevő a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel, a Lebonyolítóval szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, résztvevő köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.
   4. A játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és szavatol azért, hogy az általa a Játék keretében feltöltött fotókon szereplő személy (a továbbiakban: Szereplő) képmásának jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására engedélyt adni jogosult. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás felhasználás kapcsán kártérítési vagy bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben, a résztvevő köteles Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

 

  1. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni:

 

   1. A Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

  1. A Játékosok a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott e-mail címeik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
  2. Azok a regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.
  3. A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
  4. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
  5. Lebonyolító kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
  6. Egy Játékos a Játék folyamán egyszer, és kizárólag egy e-mail címről jogosult érvényesen regisztrálni.
  7. Játékosnak lehetősége van többször is mesekönyvet készíteni ugyanazon e-mail címmel, azonban ezzel nem növeli nyerési esélyeit.
  8. Játékos tudomásul veszi, hogy a Regisztrációja érvényes megtételéhez a Játékszabályzatot szükséges megismernie és elfogadnia, a Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez hozzájárulnia illetve a vonatkozó ablakot kipipálnia. 
  9. A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 2 hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. február 07. 10:00:00 órától – 2020. február 27. 23:59:59 óráig tart.

 

 1. A JÁTÉK MENETE

 

  1. A Játékosok a Chatbotra történő regisztrációval vehetnek részt a Játékban. A Játékos feladata, hogy a Facebook oldalon vagy a Direkt Linken keresztül, a Chatbot által megadott leírás szerint feltöltsön 6 db maximum 15 Mb méretű .jpg vagy .png kiterjesztésű fényképet saját kisgyermekéről. Ezeket a fényképeket Szervező rendszere automatikusan egy mesekönyvbe illeszti, amit a Játék végén Játékos számára a megadott e-mail címen garantált nyereményként továbbít. A játékos kizárólag akkor jogosult a garantált nyereményre, ha a Chatbot által kért összes (6 db) képet beküldi. A főnyeremény és heti nyeremények sorsolásában való részvételhez azonban elegendő csupán regisztrálnia a felhasználónak, nem szükséges a teljes folyamaton végigmennie.
  2. Etikai okokból kérjük az alábbi típusú képek feltöltésének mellőzését, melyek:
   • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
   • a gyermeket meztelenül ábrázolja;
   • megbotránkoztató tartalmúak;
   • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
   • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
   • bármely személlyel, a Lebonyolítóval, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
   • a Játékosra nézve sértő jellegűek;
   • harmadik személyekre nézve sértőek;
   • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
   • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
   • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
   • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
   • más honlapra irányítanak;
   • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
  3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen 4.2 pontba ütköző tartalmat feltöltő Játékos kizárásra kerüljön a Játékból. A feltöltött képek érvényességével kapcsolatosan kizárólag a Szervező döntése az irányadó, mely a Játékosra kötelező érvényű.
  4. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött képpel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Játékosra áthárítani.
  5. A nyertesek egyedi azonosítására a Regisztráció során megadott e-mail cím szolgál, a sorsolás során ez alapján kerülnek kiválasztásra.
  6. A Játékosok a Játékszabályzat chatboton keresztül történő elfogadásával és e-mail címük megadásával automatikusan bekerülnek a heti, és főnyeremény kisorsolásába. Egy Játékos csak egy sorsolási periódusban nyerhet heti nyereményt. Ha a heti nyeremény sorsolása során olyan Játékos kerül kiválasztásra, aki már egy korábbi sorsolási periódusban nyert, akkor helyébe a tartaléknyertes lép. A heti nyeremény nyertese a fődíj elnyerésére is jogosult.
  7. A nyertesek kiválasztása az e-mail címük alapján a véletlenszerűség elvének megfelelő algoritmussal működő gépi sorsolással történik az 5.8. pontban foglalt időpontokban, háromtagú bizottság előtt. Lebonyolító hetente 1 (egy) nyertest és 3 (három) tartaléknyertest sorsol ki a heti nyeremények, 1 (egy) nyertest és szintén 3 (három) tartaléknyertest sorsol ki a főnyeremény esetében is. Amennyiben a nyertes Játékos kizárásra kerül, vagy a nyereménye kézbesíthetetlenné válik, úgy az időrendben elsőnek kihúzott tartaléknyertes lép a helyébe. Kizárásra kerülő tartaléknyertes helyébe az időrendben utána következő tartaléknyertes lép.
  8. A sorsolási periódusok az alábbiak szerint zajlanak:
   1. Heti nyeremények esetén:
 • 1. sorsolási periódus: 2020. február 7 – február 13. között regisztráltak tekintetében a sorsolás időpontja: 2020. február 14. péntek, 10:00 óra
 • 2. sorsolási periódus: 2020. február 14 – február 20. között regisztráltak tekintetében a sorsolás időpontja: 2020. február 21. péntek, 10:00 óra
 • 3. sorsolási periódus: 2020. február 21 – február 27. között regisztráltak tekintetében a sorsolás időpontja: 2020. február 28. péntek, 10:00 óra
   1. Főnyeremény esetén a Játék 3. pontban meghatározott teljes ideje alatt regisztráltak tekintetében a sorsolás időpontja 2020. február 28. péntek, 12:00 óra

 

A nyertessel való kapcsolat felvétel:

  1. A Lebonyolító a nyertest az általa regisztrált e-mail címen értesíti a nyertesség fennállásáról, továbbá a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről. Lebonyolító a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
  2. Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a Lebonyolító a nyertességre vonatkozó első értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz (az első értesítésen felül két újabb értesítőt küld) annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes Játékos attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Lebonyolító először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyereménye a tartaléknyertesre száll át.
  3. A nyeremények nyertesei kötelesek Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 90 napon belül.

 

 1. AJÁNDÉKOK és NYEREMÉNYEK

 

  1. Garantált ajándék: minden játékosnak, aki a chatbot által megadott utasításokat végigköveti, és mind a 6 képet feltölti babájáról, kiküldésre kerül egy darab garantált ajándék: a „Nestlé baba téli mesekönyv”. Az ajándék a Regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött linken keresztül lesz letölthető PDF formátumban. Az ajándék 2020. március 31-ig lesznek letölthetők. Egy játékos korlátlan számú mesekönyvet készíthet.
  2. Heti nyeremények: a 4.9.2 pontban megadott sorsolási periódusokban, hetente egy darab, bruttó 20 000 Ft értékű Brendon vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. Az utalványok a kiállítástól számított két évig érvényesek és felhasználhatók bármilyen termékre minden magyarországi Brendon áruházban, illetve online a https://brendon.hu oldalon. Az áruházak listájáról a https://www.brendon.hu/aruhazak oldalon lehet tájékozódni.
  3. Főnyeremény: a Játék teljes ideje alatt regisztrált Játékosok közül egy darab 208.000 Ft értékű, 3 nap 2 éjszakás wellness üdülés félpanziós ellátással, családi szobában (2 felnőtt és maximum 3 gyermek) az alsópáhoki bababarát Kolping Hotelben. Az utalvány az áfát és idegenforgalmi adót tartalmazza, a szerencsés nyertesnek csupán a helyszíni extra fogyasztást (pl. italok, masszázs) kell helyben megfizetnie. Az utalvány érvényessége: 2020.12.19. A játékos részére voucher kerül kézbesítésre, ezután a Játékosnak kell felvennie a hotellel a kapcsolatot, és megtennie a foglalást. Bizonyos időszakokat a hotel minimum tartózkodással vagy magasabb foglalási díjjal értékesít, emiatt a voucheren felül extra költségek merülhetnek fel, erről a Játékos közvetlenül a hoteltől tud tájékoztatást kérni. A foglalás részleteiért a Szervező felelősséget nem vállal.
  4. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

 

  1. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt a korlátlan mennyiségű garantált ajándékon felül maximum 1 db heti nyereményre, valamint 1 db fődíjra jogosult.

 

  1. A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a netlebaba.hu weboldalon és a Facebook Oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

 

  1. A sorsolás a Lebonyolító által felállított háromtagú bizottság jelenlétében történik. A sorsolásról felvett, lepecsételt írásos jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.

 

 1. TARTALÉKNYERTESEK

 

  1. A tartaléknyertesek csak abban az esetben jogosultak a nyereményre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, és kizárásra kerül, illetve ha a nyeremény a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos részére a jelen részvételi szabályzatban foglaltakra tekintettel nem adható át.

 

8. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL EGYÉB FELTÉTELEI

8.1. A játékban egy játékos csak egy e-mail címmel vehet részt.

8.2. Egy e-mail címet Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes regisztrációnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt az e-mail címet több Játékos is használja, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki az e-mail címet maga regisztrálta.

8.3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a „TÉLI MESEKÖNYV – FŐSZEREPBEN A BABAFOTÓK” Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

8.4. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Lebonyolítónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a regisztrációk rögzítése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

8.5. Ha a Játékos a képek beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. A Lebonyolító kizárja a felelősségét a Promóciós Weboldal és/vagy Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó, Játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. Szervező és Lebonyolító továbbá kizárja a Regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

8.9. Szervező és Lebonyolító jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

8.10. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

8.11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki a) a nyereményjáték internetoldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) visszaél más Játékos Regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

8.12. A Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget az ajándékok és nyeremények kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget.

8.13. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA és SZOCHO fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). Amennyiben a nyertes az utalványát online rendelés során váltja be a Szervezőnek illetve Lebonyolítónak nem áll módjában a kiszállítással járó postaköltség kifizetése.

8.14. A Játékos a chatbotra történő regisztrációval tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget.

8.15. A Szervező, illetve Lebonyolító a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.18. Szervező a Játékszabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

 

9. ADATKEZELÉS

9.1. A Játékos a Játékban való részvétellel:

- kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz (adatkezelés jogalapja), hogy e-mail címét, nyertessége esetén a teljes nevét és postázási címét, illetve a nyerteslista kommunikálásához nélkülözhetetlen személyes adatait (teljes név és nyertesség ténye, játékperiódus) a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása, nyeremény kézbesítése céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

- tudomásul veszi, hogy a hozzájárulása bármikor szabadon visszavonható, amely nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása iránti kérelmet az alábbi elérhetőségek bármelyikére kell megküldeni:

- tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás visszavonása (törlési kérelem) következménye, hogy:

 • sorsolás előtt a nyeremény sorsolásban nem vehet részt, érvényes regisztrációval nem rendelkezik, így nyertes Játékos nem lehet;
 • nyeremény kézbesítése előtt a nyereményt nem lehet részére kézbesíteni, helyébe tartaléknyertes lép.

- beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során és céljából, illetve a nyeremény kézbesítése céljából felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;

- tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a Játékszabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a Játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, az adatfeldolgozók: HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.) a Játék lebonyolítása céljából.

Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Promóciós Weboldalt látogató felhasználók szintén megismerhetik a nyertes Játékosok teljes nevét és a nyertesség tényét.

A nyeremények kézbesítése során a nyertes neve és postázási címe a Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra a nyeremények kézbesítése céljából. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato.

9.3. Az adatok az alábbi ideig kerülnek tárolásra:

A Játékosok Játék lebonyolítása céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig – illetve, ha a Játékos ezen határnap letelte előtt kéri az adatai törlését, akkor addig az időpontig - kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából. A Játék nyerteseinek adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követően a Nyeremény postázásnak és nyertes Játékos általi igazolt átvételének időpontjáig őrzi meg.

Adattárolás elektronikusan és papír alapon történik Lebonyolító 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. emelet címe alatt.

9.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését illetve az adatkezelésre vonatkozó korlátozás iránti igényét az alábbi címeken:

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.
 • Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.
 • Törlés (hozzájárulás visszavonása): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, jogellenes adatkezelés esetén.
 • Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. Kérheti a Játékos ha vitatja az adatok pontosságát, akkor arra az időre, vagy jogellenes az adatkezelés, de nem szeretné a Játékos a törlést, nincs már szükség az adatokra az adatkezelés céljából, de a Játékosnak szüksége van rá jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt.
 • Adathordozhatóság: a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása illetve a Játékos részére történő kiadása.

 

A Szervező által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a  címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924                1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon.

 

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszai, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'')
 • bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. Telefonszám: + 36 (1) 354 6000, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 25., postai cím: 1887 Budapest, Pf: 28.; +36 1 354 6000; az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).

9.7. A résztvevő tudomásul veszi, hogy az TÉLI MESEKÖNYV – FŐSZEREPBEN A BABAFOTÓK” Játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező továbbá a Lebonyolító terhére.

9.8. A Játékszabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a Promóciós Weboldalon oldalon elérhető.

9.8. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2019. február 04.

Nestlé Hungária Kft.

 

Keresés

Még mindig nem találod
amit keresel?

Próbáld ki új keresőnket. Mindig nyújtunk valami újat Neked.