Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé "Téli mesekönyv" nyereményjáték Játékszabályzat

Nestlé® „TÉLI MESEKÖNYV – FŐSZEREPBEN A BABAFOTÓK” nyereményjáték

Részvételi és Adatkezelési szabályzat

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

  1. A Nestlé „TÉLI MESEKÖNYV – FŐSZEREPBEN A BABAFOTÓK” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; E-mail: info@hu.nestle.com) (a továbbiakban: ”Szervező” vagy Adatkezelő).
  2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; E-mail: nestlebaba@hpsdigital.hu) (a továbbiakban: ”Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.
  3. A Játék webprogramozási feladatait, a https://www.facebook.com/nestlebaba/ és https://m.me/nestlebaba (a továbbiakban: „Direkt Link”) linken elérhető promóciós Chatbot fejlesztését és a Játék időtartama alatti üzemeltetését, karbantartását, tartalommódosítását a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; E-mail: nestlebaba@hpsdigital.hu) (a továbbiakban: „Lebonyolító”, „Adatfeldolgozó” vagy „Fejlesztő”) látja el.

 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

  1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, jelen részvételi és adatkezelés szabályzatban („Játékszabályzat”) meghatározott kizárás alá nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

 

   1. A https://www.facebook.com/nestlebaba/ oldalon (a továbbiakban: „Facebook oldal”) elindítja a Chatbotot (az üzenetküldés gombra kattintva, vagy a Direkt Linkre navigálva) és ennek során megadja a következő adatait:
 • Vezetéknév (A Facebook adatkezelési szabályzata alapján a Chatbot automatikusan megkapja a játék kezdetén)
 • Keresztnév (A Facebook adatkezelési szabályzata alapján a Chatbot automatikusan megkapja a játék kezdetén)
 • E-mail cím, amire a mesekönyvet küldjük
 • Baba neve, ami a mesekönyv személyre szabásához szükséges
 • illetve a megfelelő kérdésnél „elfogadom” válasz küldésével elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő –Játékszabályban írtak szerinti – kezeléséhez (”Regisztráció”).
   1. A beküldött képek, adatok utólag nem szerkeszthetőek, módosíthatóak. Egy Játékos több mesekönyvet is készíthet.
   2. A Játékos a játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani.
   3. Résztvevő a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel, a Lebonyolítóval szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, résztvevő köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.
   4. A játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és szavatol azért, hogy az általa a Játék keretében feltöltött fotókon szereplő személy (a továbbiakban: Szereplő) képmásának jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására engedélyt adni jogosult. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás felhasználás kapcsán kártérítési vagy bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben, a résztvevő köteles Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

 

  1. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni:

 

   1. A Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

  1. A Játékosok a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott e-mail címeik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
  2. Azok a regisztrációk, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek.
  3. A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
  4. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
  5. Lebonyolító kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
  6. Egy Játékos a Játék folyamán egyszer, és kizárólag egy e-mail címről jogosult érvényesen regisztrálni.
  7. Játékosnak lehetősége van többször is mesekönyvet készíteni ugyanazon e-mail címmel, azonban ezzel nem növeli nyerési esélyeit.
  8. Játékos tudomásul veszi, hogy a Regisztrációja érvényes megtételéhez a Játékszabályzatot szükséges megismernie és elfogadnia, a Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez hozzájárulnia illetve a vonatkozó ablakot kipipálnia. 
  9. A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 2 hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. február 07. 10:00:00 órától – 2020. február 27. 23:59:59 óráig tart.

 

 1. A JÁTÉK MENETE

 

  1. A Játékosok a Chatbotra történő regisztrációval vehetnek részt a Játékban. A Játékos feladata, hogy a Facebook oldalon vagy a Direkt Linken keresztül, a Chatbot által megadott leírás szerint feltöltsön 6 db maximum 15 Mb méretű .jpg vagy .png kiterjesztésű fényképet saját kisgyermekéről. Ezeket a fényképeket Szervező rendszere automatikusan egy mesekönyvbe illeszti, amit a Játék végén Játékos számára a megadott e-mail címen garantált nyereményként továbbít. A játékos kizárólag akkor jogosult a garantált nyereményre, ha a Chatbot által kért összes (6 db) képet beküldi. A főnyeremény és heti nyeremények sorsolásában való részvételhez azonban elegendő csupán regisztrálnia a felhasználónak, nem szükséges a teljes folyamaton végigmennie.
  2. Etikai okokból kérjük az alábbi típusú képek feltöltésének mellőzését, melyek:
   • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
   • a gyermeket meztelenül ábrázolja;
   • megbotránkoztató tartalmúak;
   • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
   • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
   • bármely személlyel, a Lebonyolítóval, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
   • a Játékosra nézve sértő jellegűek;
   • harmadik személyekre nézve sértőek;
   • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
   • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
   • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
   • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
   • más honlapra irányítanak;
   • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
  3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen 4.2 pontba ütköző tartalmat feltöltő Játékos kizárásra kerüljön a Játékból. A feltöltött képek érvényességével kapcsolatosan kizárólag a Szervező döntése az irányadó, mely a Játékosra kötelező érvényű.
  4. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött képpel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Játékosra áthárítani.
  5. A nyertesek egyedi azonosítására a Regisztráció során megadott e-mail cím szolgál, a sorsolás során ez alapján kerülnek kiválasztásra.
  6. A Játékosok a Játékszabályzat chatboton keresztül történő elfogadásával és e-mail címük megadásával automatikusan bekerülnek a heti, és főnyeremény kisorsolásába. Egy Játékos csak egy sorsolási periódusban nyerhet heti nyereményt. Ha a heti nyeremény sorsolása során olyan Játékos kerül kiválasztásra, aki már egy korábbi sorsolási periódusban nyert, akkor helyébe a tartaléknyertes lép. A heti nyeremény nyertese a fődíj elnyerésére is jogosult.
  7. A nyertesek kiválasztása az e-mail címük alapján a véletlenszerűség elvének megfelelő algoritmussal működő gépi sorsolással történik az 5.8. pontban foglalt időpontokban, háromtagú bizottság előtt. Lebonyolító hetente 1 (egy) nyertest és 3 (három) tartaléknyertest sorsol ki a heti nyeremények, 1 (egy) nyertest és szintén 3 (három) tartaléknyertest sorsol ki a főnyeremény esetében is. Amennyiben a nyertes Játékos kizárásra kerül, vagy a nyereménye kézbesíthetetlenné válik, úgy az időrendben elsőnek kihúzott tartaléknyertes lép a helyébe. Kizárásra kerülő tartaléknyertes helyébe az időrendben utána következő tartaléknyertes lép.
  8. A sorsolási periódusok az alábbiak szerint zajlanak:
   1. Heti nyeremények esetén:
 • 1. sorsolási periódus: 2020. február 7 – február 13. között regisztráltak tekintetében a sorsolás időpontja: 2020. február 14. péntek, 10:00 óra
 • 2. sorsolási periódus: 2020. február 14 – február 20. között regisztráltak tekintetében a sorsolás időpontja: 2020. február 21. péntek, 10:00 óra
 • 3. sorsolási periódus: 2020. február 21 – február 27. között regisztráltak tekintetében a sorsolás időpontja: 2020. február 28. péntek, 10:00 óra
   1. Főnyeremény esetén a Játék 3. pontban meghatározott teljes ideje alatt regisztráltak tekintetében a sorsolás időpontja 2020. február 28. péntek, 12:00 óra

 

A nyertessel való kapcsolat felvétel:

  1. A Lebonyolító a nyertest az általa regisztrált e-mail címen értesíti a nyertesség fennállásáról, továbbá a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről. Lebonyolító a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
  2. Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a Lebonyolító a nyertességre vonatkozó első értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz (az első értesítésen felül két újabb értesítőt küld) annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes Játékos attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Lebonyolító először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyereménye a tartaléknyertesre száll át.
  3. A nyeremények nyertesei kötelesek Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 90 napon belül.

 

 1. AJÁNDÉKOK és NYEREMÉNYEK

 

  1. Garantált ajándék: minden játékosnak, aki a chatbot által megadott utasításokat végigköveti, és mind a 6 képet feltölti babájáról, kiküldésre kerül egy darab garantált ajándék: a „Nestlé baba téli mesekönyv”. Az ajándék a Regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött linken keresztül lesz letölthető PDF formátumban. Az ajándék 2020. március 31-ig lesznek letölthetők. Egy játékos korlátlan számú mesekönyvet készíthet.
  2. Heti nyeremények: a 4.9.2 pontban megadott sorsolási periódusokban, hetente egy darab, bruttó 20 000 Ft értékű Brendon vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. Az utalványok a kiállítástól számított két évig érvényesek és felhasználhatók bármilyen termékre minden magyarországi Brendon áruházban, illetve online a https://brendon.hu oldalon. Az áruházak listájáról a https://www.brendon.hu/aruhazak oldalon lehet tájékozódni.
  3. Főnyeremény: a Játék teljes ideje alatt regisztrált Játékosok közül egy darab 208.000 Ft értékű, 3 nap 2 éjszakás wellness üdülés félpanziós ellátással, családi szobában (2 felnőtt és maximum 3 gyermek) az alsópáhoki bababarát Kolping Hotelben. Az utalvány az áfát és idegenforgalmi adót tartalmazza, a szerencsés nyertesnek csupán a helyszíni extra fogyasztást (pl. italok, masszázs) kell helyben megfizetnie. Az utalvány érvényessége: 2020.12.19. A játékos részére voucher kerül kézbesítésre, ezután a Játékosnak kell felvennie a hotellel a kapcsolatot, és megtennie a foglalást. Bizonyos időszakokat a hotel minimum tartózkodással vagy magasabb foglalási díjjal értékesít, emiatt a voucheren felül extra költségek merülhetnek fel, erről a Játékos közvetlenül a hoteltől tud tájékoztatást kérni. A foglalás részleteiért a Szervező felelősséget nem vállal.
  4. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

 

  1. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt a korlátlan mennyiségű garantált ajándékon felül maximum 1 db heti nyereményre, valamint 1 db fődíjra jogosult.

 

  1. A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a netlebaba.hu weboldalon és a Facebook Oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

 

  1. A sorsolás a Lebonyolító által felállított háromtagú bizottság jelenlétében történik. A sorsolásról felvett, lepecsételt írásos jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.

 

 1. TARTALÉKNYERTESEK

 

  1. A tartaléknyertesek csak abban az esetben jogosultak a nyereményre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, és kizárásra kerül, illetve ha a nyeremény a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos részére a jelen részvételi szabályzatban foglaltakra tekintettel nem adható át.

 

8. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL EGYÉB FELTÉTELEI

8.1. A játékban egy játékos csak egy e-mail címmel vehet részt.

8.2. Egy e-mail címet Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes regisztrációnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt az e-mail címet több Játékos is használja, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki az e-mail címet maga regisztrálta.

8.3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a „TÉLI MESEKÖNYV – FŐSZEREPBEN A BABAFOTÓK” Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

8.4. A Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Lebonyolítónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a regisztrációk rögzítése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

8.5. Ha a Játékos a képek beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. A Lebonyolító kizárja a felelősségét a Promóciós Weboldal és/vagy Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó, Játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. Szervező és Lebonyolító továbbá kizárja a Regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

8.9. Szervező és Lebonyolító jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

8.10. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

8.11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki a) a nyereményjáték internetoldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) visszaél más Játékos Regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

8.12. A Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget az ajándékok és nyeremények kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget.

8.13. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA és SZOCHO fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). Amennyiben a nyertes az utalványát online rendelés során váltja be a Szervezőnek illetve Lebonyolítónak nem áll módjában a kiszállítással járó postaköltség kifizetése.

8.14. A Játékos a chatbotra történő regisztrációval tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget.

8.15. A Szervező, illetve Lebonyolító a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.18. Szervező a Játékszabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

 

9. ADATKEZELÉS

9.1. A Játékos a Játékban való részvétellel:

- kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz (adatkezelés jogalapja), hogy e-mail címét, nyertessége esetén a teljes nevét és postázási címét, illetve a nyerteslista kommunikálásához nélkülözhetetlen személyes adatait (teljes név és nyertesség ténye, játékperiódus) a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása, nyeremény kézbesítése céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

- tudomásul veszi, hogy a hozzájárulása bármikor szabadon visszavonható, amely nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása iránti kérelmet az alábbi elérhetőségek bármelyikére kell megküldeni:

- tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás visszavonása (törlési kérelem) következménye, hogy:

 • sorsolás előtt a nyeremény sorsolásban nem vehet részt, érvényes regisztrációval nem rendelkezik, így nyertes Játékos nem lehet;
 • nyeremény kézbesítése előtt a nyereményt nem lehet részére kézbesíteni, helyébe tartaléknyertes lép.

- beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során és céljából, illetve a nyeremény kézbesítése céljából felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;

- tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a Játékszabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a Játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni, az adatfeldolgozók: HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.) a Játék lebonyolítása céljából.

Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Promóciós Weboldalt látogató felhasználók szintén megismerhetik a nyertes Játékosok teljes nevét és a nyertesség tényét.

A nyeremények kézbesítése során a nyertes neve és postázási címe a Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra a nyeremények kézbesítése céljából. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato.

9.3. Az adatok az alábbi ideig kerülnek tárolásra:

A Játékosok Játék lebonyolítása céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig – illetve, ha a Játékos ezen határnap letelte előtt kéri az adatai törlését, akkor addig az időpontig - kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából. A Játék nyerteseinek adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követően a Nyeremény postázásnak és nyertes Játékos általi igazolt átvételének időpontjáig őrzi meg.

Adattárolás elektronikusan és papír alapon történik Lebonyolító 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. emelet címe alatt.

9.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését illetve az adatkezelésre vonatkozó korlátozás iránti igényét az alábbi címeken:

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.
 • Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.
 • Törlés (hozzájárulás visszavonása): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, jogellenes adatkezelés esetén.
 • Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. Kérheti a Játékos ha vitatja az adatok pontosságát, akkor arra az időre, vagy jogellenes az adatkezelés, de nem szeretné a Játékos a törlést, nincs már szükség az adatokra az adatkezelés céljából, de a Játékosnak szüksége van rá jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt.
 • Adathordozhatóság: a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása illetve a Játékos részére történő kiadása.

 

A Szervező által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a  címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924                1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon.

 

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszai, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'')
 • bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. Telefonszám: + 36 (1) 354 6000, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 25., postai cím: 1887 Budapest, Pf: 28.; +36 1 354 6000; az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).

9.7. A résztvevő tudomásul veszi, hogy az TÉLI MESEKÖNYV – FŐSZEREPBEN A BABAFOTÓK” Játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező továbbá a Lebonyolító terhére.

9.8. A Játékszabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a Promóciós Weboldalon oldalon elérhető.

9.8. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2019. február 04.

Nestlé Hungária Kft.

 

Keresés

Nem találod, amit keresel?
what you are looking for?

Try our new smart question engine. We'll always have something for you.

Úgy tűnik, már regisztrált felhasználó vagy

Jelentkezz be, hogy élvezhesd a Nestlé Baba Közösség tagjainak szóló előnyöket! Kattints ide a bejelentkezéshez!