Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Ratings and Reviews" promóciós részvételi szabályzat

WWW.NESTLEBABA.HU WEBOLDAL

„RATINGS AND REVIEWS” PROMÓCIÓ

 

A Nestlé Hungária Kft. azzal a céllal hozta létre oldalát, hogy edukációs anyagai által segítséget nyújtson a babát tervező, váró és kisgyermekkel rendelkező szülők számára. Olyan változatos cikkekkel, receptekkel, termékleírásokkal és eszközökkel várjuk a felhasználókat, melyek választ adnak sok felmerülő kérdésre.

 

A Felhasználási Feltételekkel ellentétes magatartást folytatni és tartalmakat megjeleníteni tilos.

 

A Felhasználási Feltételek módosításának jogát fenntartjuk.

 

Az oldal látogatóinak személyiségi jogait a Nestlé Hungária Kft. tiszteletben tartja, ezért a látogatóknak az oldalon megosztott személyes adataira a Nestlé Adatvédelmi irányelve (https://www.nestlebaba.hu/felhasznalasi-feltetelek) vonatkozik.

 

„Ratings and Reviews” Promóciónk Részvételi és Adatkezelési Szabályzata

 

1. A Promóció szervezője

A „Ratings and Reviews” promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) („Szervező”).

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.) (”Lebonyolító”) látja el.

 

2. A Promócióban való részvétel feltételei

2.1. A Promócióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (”Promóciós”) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt.

 

· A www.nestlebaba.hu oldalon regisztrál, és ennek során megadja a következő adatait:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • E-mail cím*
 • Gyermek (várható) születési ideje és neme*

 

ÉS

 • 1-5 csillagos értékelést és/vagy szöveges kommentet fűz az oldal bármely típusú tartalmához (cikk, recept, termék, stb.) az oldalon erre kialakított értékelő funkció használatával.

A Résztvevők a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból.

Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők által regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be a Promócióba. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.2 A Lebonyolító a beküldést követő 24 órán belül szűri és törli azokat a tartalmakat, illetve beküldőiket kizárja a Promócióból, amelyek:

 • trágár, obszcén, agresszív vagy fenyegető stílusúak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • politikai tartalmúak;
 • a Nestlé Hungária Kft.-t vagy annak termékeit sértik;
 • versenytárs márkáit vagy termékeit jelenítik meg;
 • reklámot hordozóak, vagy arra utalóak;
 • a Nestlé Hungária Kft. által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan megjelenítenek;
 • más honlapra irányítanak;
 • harmadik személyekre nézve sértőek vagy harmadik személy személyes adatait megjelenítik;
 • illetve más okból a Szervező vagy a Lebonyolító szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a www.nestlebaba.hu oldal koncepciójába.

2.3 A Regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 2 hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.4 A Promócióból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Cereal Partners Hungária Kft., valamint a Promóció szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3. A Promóció időtartama

A Promóció 2019. június 17-én 00:00-kor kezdődik és 2019. június 30. 23:59-ig tart.

 

4. A Promóció menete

A Promóció lényege, hogy a promóció időtartama alatt a www.nestlebaba.hu oldalon az erre a célra kialakított értékelő funkciót használók számára garantált ajándékként kiküldünk egy Nestlé Receptfüzetet, melyben a receptek alapját a 6 ill. 8 hónapos kortól adható Nestlé tej- és gabonapépek képzik.

A Promócióban mindazok részt vesznek, akik a Promóció időtartama alatt érvényes értékelést adnak le a www.nestlebaba.hu weboldalon.

Az értékelő funkció elérhető és használható azok számára is, akik a promóciót megelőzően regisztráltak az oldalon. A garantált ajándékra  bárki jogosult, aki a promóció időtartama alatt érvényes értékelést küld be, a regisztráció dátumától függetlenül. Egy felhasználó számára csak egyszer kerül kiküldésre az ajándék.

 

5. Ajándékok, nyertesek értesítése, ajándékok  átadása

A Promóció során minden Résztvevő, aki egyéb tekintetben megfelel a fent rögzített feltételeknek, garantált ajándékra jogosult. A garantált ajándék 1 db Nestlé Receptfüzet, melyben a receptek alapját a 6, ill. 8 hónapos kortól adható Nestlé tej- és gabonapépek adják. A Receptfüzet digitális formában kerül kiküldésre a regisztráció során megadott e-mail címre, .PDF formátumban.  

Lebonyolító legkésőbb a promóció utolsó napját követő harmadik munkanapon értesíti a nyertes Résztvevőt a regisztrációja során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben (”Értesítés”)

A Szervező a nyerteseket a www.nestlebaba.hu oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Információ a Promócióról

A résztvevők a Promóciókal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a nestlebaba@hpsdigital.hu e-mail címre vagy a HPS Experience Kft. 1054 Budapest, Hold utca 27. postai címére írhatnak.

 

 

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Promóciókal összefüggésben, a Promóció időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményPromóció lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményPromóció lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

Tudomásul veszi, hogy Szervező a Résztvevők adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a Promócióban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni;

A Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Felhasználási feltételek minden rendelkezését.

Szervező a promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatokat a promóció lebonyolítását követően törli.

Az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatait 6 évig őrzi meg. Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

A megadott adatok kezelője a Nestlé Hungária Kft., mint adatkezelő.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a HPS Experience Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozóval az alábbi elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat:

Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a Résztvevő kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A kérést kérjük ezen a linken megtenni: http://www.nestle.hu/info/contactus. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Résztvevő jogosult módosítani a Regisztráció során megadott személyes adatait, illetve kérheti személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a http://www.nestle.hu/info/contactus oldalon, vagy az adatfeldolgozó 1054 Budapest, Hold u. 27. szám alatti postai címén, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Résztvevő a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az http://www.nestle.hu/info/contactus oldalon, vagy postai úton az adatfeldolgozó 1054 Budapest, Hold u. 27. szám alatti postai címén ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli Résztvevőt a nyilvántartásából

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: HPS Experience Kft. 1054 Budapest, Hold utca 27. címén vagy a nestlebaba@hpsdigital.hu e-mail címen. Ezenkívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Résztvevő lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

9. Vegyes rendelkezések

A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az ajándékok kézbesítésének – Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

. Amennyiben a nyertes az ajándékot nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

Ha a Résztvevő a Promóció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A jelen Promócióra és Promóciószabályzatra a magyar jog irányadó.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit tartalmazó jelen Részvételiszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Frissítve: 2019.06.12.

 

Keresés

Még mindig nem találod
amit keresel?

Próbáld ki új keresőnket. Mindig nyújtunk valami újat Neked.