Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Ratings and Reviews" promóciós részvételi szabályzat

WWW.NESTLEBABA.HU WEBOLDAL

„RATINGS AND REVIEWS” PROMÓCIÓ

 

A Nestlé Hungária Kft. azzal a céllal hozta létre oldalát, hogy edukációs anyagai által segítséget nyújtson a babát tervező, váró és kisgyermekkel rendelkező szülők számára. Olyan változatos cikkekkel, receptekkel, termékleírásokkal és eszközökkel várjuk a felhasználókat, melyek választ adnak sok felmerülő kérdésre.

 

A Felhasználási Feltételekkel ellentétes magatartást folytatni és tartalmakat megjeleníteni tilos.

 

A Felhasználási Feltételek módosításának jogát fenntartjuk.

 

Az oldal látogatóinak személyiségi jogait a Nestlé Hungária Kft. tiszteletben tartja, ezért a látogatóknak az oldalon megosztott személyes adataira a Nestlé Adatvédelmi irányelve (https://www.nestlebaba.hu/felhasznalasi-feltetelek) vonatkozik.

 

„Ratings and Reviews” Promóciónk Részvételi és Adatkezelési Szabályzata

 

1. A Promóció szervezője

A „Ratings and Reviews” promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) („Szervező”).

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.) (”Lebonyolító”) látja el.

 

2. A Promócióban való részvétel feltételei

2.1. A Promócióban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (”Promóciós”) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt.

 

· A www.nestlebaba.hu oldalon regisztrál, és ennek során megadja a következő adatait:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • E-mail cím*
 • Gyermek (várható) születési ideje és neme*

 

ÉS

 • 1-5 csillagos értékelést és/vagy szöveges kommentet fűz az oldal bármely típusú tartalmához (cikk, recept, termék, stb.) az oldalon erre kialakított értékelő funkció használatával.

A Résztvevők a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból.

Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők által regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be a Promócióba. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.2 A Lebonyolító a beküldést követő 24 órán belül szűri és törli azokat a tartalmakat, illetve beküldőiket kizárja a Promócióból, amelyek:

 • trágár, obszcén, agresszív vagy fenyegető stílusúak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • politikai tartalmúak;
 • a Nestlé Hungária Kft.-t vagy annak termékeit sértik;
 • versenytárs márkáit vagy termékeit jelenítik meg;
 • reklámot hordozóak, vagy arra utalóak;
 • a Nestlé Hungária Kft. által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan megjelenítenek;
 • más honlapra irányítanak;
 • harmadik személyekre nézve sértőek vagy harmadik személy személyes adatait megjelenítik;
 • illetve más okból a Szervező vagy a Lebonyolító szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a www.nestlebaba.hu oldal koncepciójába.

2.3 A Regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 2 hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.4 A Promócióból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Cereal Partners Hungária Kft., valamint a Promóció szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3. A Promóció időtartama

A Promóció 2019. június 17-én 00:00-kor kezdődik és 2019. június 30. 23:59-ig tart.

 

4. A Promóció menete

A Promóció lényege, hogy a promóció időtartama alatt a www.nestlebaba.hu oldalon az erre a célra kialakított értékelő funkciót használók számára garantált ajándékként kiküldünk egy Nestlé Receptfüzetet, melyben a receptek alapját a 6 ill. 8 hónapos kortól adható Nestlé tej- és gabonapépek képzik.

A Promócióban mindazok részt vesznek, akik a Promóció időtartama alatt érvényes értékelést adnak le a www.nestlebaba.hu weboldalon.

Az értékelő funkció elérhető és használható azok számára is, akik a promóciót megelőzően regisztráltak az oldalon. A garantált ajándékra  bárki jogosult, aki a promóció időtartama alatt érvényes értékelést küld be, a regisztráció dátumától függetlenül. Egy felhasználó számára csak egyszer kerül kiküldésre az ajándék.

 

5. Ajándékok, nyertesek értesítése, ajándékok  átadása

A Promóció során minden Résztvevő, aki egyéb tekintetben megfelel a fent rögzített feltételeknek, garantált ajándékra jogosult. A garantált ajándék 1 db Nestlé Receptfüzet, melyben a receptek alapját a 6, ill. 8 hónapos kortól adható Nestlé tej- és gabonapépek adják. A Receptfüzet digitális formában kerül kiküldésre a regisztráció során megadott e-mail címre, .PDF formátumban.  

Lebonyolító legkésőbb a promóció utolsó napját követő harmadik munkanapon értesíti a nyertes Résztvevőt a regisztrációja során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben (”Értesítés”)

A Szervező a nyerteseket a www.nestlebaba.hu oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Információ a Promócióról

A résztvevők a Promóciókal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a nestlebaba@hpsdigital.hu e-mail címre vagy a HPS Experience Kft. 1054 Budapest, Hold utca 27. postai címére írhatnak.

 

 

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Promóciókal összefüggésben, a Promóció időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményPromóció lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményPromóció lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

Tudomásul veszi, hogy Szervező a Résztvevők adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a Promócióban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni;

A Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Felhasználási feltételek minden rendelkezését.

Szervező a promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatokat a promóció lebonyolítását követően törli.

Az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatait 6 évig őrzi meg. Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

A megadott adatok kezelője a Nestlé Hungária Kft., mint adatkezelő.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a HPS Experience Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozóval az alábbi elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat:

Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a Résztvevő kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A kérést kérjük ezen a linken megtenni: http://www.nestle.hu/info/contactus. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Résztvevő jogosult módosítani a Regisztráció során megadott személyes adatait, illetve kérheti személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a http://www.nestle.hu/info/contactus oldalon, vagy az adatfeldolgozó 1054 Budapest, Hold u. 27. szám alatti postai címén, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Résztvevő a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az http://www.nestle.hu/info/contactus oldalon, vagy postai úton az adatfeldolgozó 1054 Budapest, Hold u. 27. szám alatti postai címén ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli Résztvevőt a nyilvántartásából

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: HPS Experience Kft. 1054 Budapest, Hold utca 27. címén vagy a nestlebaba@hpsdigital.hu e-mail címen. Ezenkívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Résztvevő lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

9. Vegyes rendelkezések

A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az ajándékok kézbesítésének – Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

. Amennyiben a nyertes az ajándékot nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

Ha a Résztvevő a Promóció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A jelen Promócióra és Promóciószabályzatra a magyar jog irányadó.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit tartalmazó jelen Részvételiszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Frissítve: 2019.06.12.

 

Keresés

Nem találod, amit keresel?
what you are looking for?

Try our new smart question engine. We'll always have something for you.

Úgy tűnik, már regisztrált felhasználó vagy

Jelentkezz be, hogy élvezhesd a Nestlé Baba Közösség tagjainak szóló előnyöket! Kattints ide a bejelentkezéshez!